Herroepingsformulier

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan: 

GRAD1

Veldsehoek 21

6613AX Balgoy

GRAD1@live.nl

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:

[aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud:

[aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst:

[aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 

-          Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

-          [Naam consumenten(en)]

 

-          [Adres consument(en)]

 

-          [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.